Hopp til sideinnhold

Karmsund Havn og Hydro Aluminium lanserer samarbeid om ny havn for havvindsprosjekter

Karmsund Wind AS og Hydro Karmøy har den 13. juni 2023 signert intensjonsavtale om å utrede samarbeid rundt utbygging av en 660 måls ny havn, i tilknytning til Hydros industriområde på Karmøy. Prosjektet er gitt navnet «Haugesund Wind port, Haavik». Havnen skal utvikles til å kunne gjennomføre sammenstilling av havvindsturbiner for bunnfast og flytende havvind, samt også til andre havneformål.

Illustrasjon over Haugesund Wind port, Haavik, og Hydros fabrikkområde på Håvik. I bakgrunnen sees Haugesund Cargo Terminals, Husøy.

Illustrasjon: Arqsix
Foto: Karmsund Havn

Omstilling

En rapport fra Menon economics fra 2019, «ringvirkninger av olje og gassnæringens aktivitet», peker tydelig på hvorfor grønn omstilling får store konsekvenser spesielt i Rogaland. 73.400 ansatte i fylket har arbeidsplasser knyttet til olje & gass, noe som tilsvarer ca. 30% av den samlede sysselsettingen i fylket. For Vestland, som er fylket som har nest mest arbeidsplasser knyttet til olje & gass, er tallet 11%. Rogaland er altså i en særstilling når det gjelder andel arbeidsplasser som må omstilles. Kommunene i Rogaland har 9.2 milliarder petroleumsrelaterte skatteinntekter. Fremtidig utfasing av olje og gassvirksomhet vil kunne medføre høy arbeidsledighet og avvikling av selskaper, med påfølgende redusert skatteinngang og kutt i offentlige budsjetter, dersom en ikke evner å starte omstillingen til nye næringer i tide.

Lokal verdiskapning

Blant havvindregionene i Norge peker Haugalandet og Sunnhordland seg naturlig ut som et sentralt knutepunkt for landets havvindutvikling. Denne regionen har en unik geografisk posisjon langs Nordsjøbassenget, preget av skjermede, dype fjorder som gir optimale forhold for produksjon og montering av havvindmøller. Arealer og tilrettelagt infrastruktur på land, utgjør imidlertid den store flaskehalsen for havvindsprosjekter i hele Europa i dag. For både Hydro og Karmsund Havn er det viktig å bidra til grønn omstilling i egen region, denne gang gjennom tilrettelegging av viktige arealer. Partene har i en periode vært i dialog rundt utvikling av de aktuelle næringsarealene til dette formålet. Fokuset har vært å i størst mulig grad benytte arealer som allerede er regulert, og som ligger i tilknytning til eksisterende næring og infrastruktur, for å minimere påvirkningen på natur og miljø. Ved realisering skal partene etablere et felles selskap som skal utvikle området.

«Karmsund Havn er svært glade for å presentere satsningen på Haugesund Wind port, Haavik. Vi har over mange år hatt et tett samarbeid med Hydro innenfor logistikk, nå gleder vi oss til å ta et steg videre og utvikle det som skal bli den ledende havnen i Nordsjøbassenget for sammenstilling av flytende havvind.

Sammen arbeider vi aktivt for å bidra til realiseringen av flytende havvind i Nordsjøbassenget og Norges energiomstilling ved å skape det nødvendige utgangspunktet for at havvind skal utvikles på en bærekraftig og kostnadseffektiv måte.

Før endelig investeringsbeslutning tas, må reguleringsplanen i området justeres og det kommersielle fundamentet må være på plass. Flere av Karmsund Havns viktigste samarbeidspartnere innenfor Havvind ønsker å etablere seg her og vi opplever interesse fra havvindsprosjekter i hele Nordsjøbassenget.», uttaler havnedirektør Tore Gautesen i Karmsund Havn.

«Haugesund Wind port, Haavik vil bli en helt sentral havn for vår havvindssatsing Karmsund Wind. Vi planlegger en havn med inntil 1.500 m kai, og 500 dekar bakområde, uten begrensninger på seilingshøyde. Dette blir en havn som vil kunne håndtere store prosjekter.

Foruten Haugesund Wind port Haavik, vil vi også utvikle havvindsaktivitet ved andre havner i regionen, både eksisterende og nye. På våre utvalgte havner for havvind kan vi tilby tjenester til hele verdikjeden, fra logistikk, til sammenstilling og i driftsfasen – alt innenfor kort avstand og sentralt i forhold til Haugesund Lufthavn og Utsira Nord. Karmsund Wind har ambisjon om å bli et av de viktigste og foretrukne logistikknutepunktene for havvind i Nordsjøbassenget.», uttaler kommersiell direktør Tommy Sandtorv i Karmsund Havn.

Hydro Aluminium

-Vi i Hydro ønsker å bidra til lokal verdiskapning og det grønne skiftet ved å gå inn i dette samarbeidet. Gjennom prosjektet vil Hydro bidra til å skape lokal verdiskapning gjennom havvindsatsing, sier Arne Martin Kjærland, Fabrikksjef ved Hydro Karmøy.

Sist oppdatert: 6. desember, 2023