Hopp til sideinnhold

Tiltak i sjø

SØKNADSSKJEMA

NB – Godkjenning etter plan- og bygningsloven fra den aktuelle kommunen MÅ foreligge og følge søknaden om tiltak i sjø. Dersom denne godkjenningen ikke foreligger, vil søknaden bli returnert søker.

Søknaden sendes til: postmottak@karmsund-havn.no eller Karmsund Havn IKS, Postboks 186, 5501 HAUGESUND.

Vennligst benytt skjema: Tiltak i sjø – søknad om tillatelse

ORIENTERING OM SØKNADSPLIKTEN FOR TILTAK I SJØ

Karmsund Havn omfatter kommunene Haugesund, Karmøy, Bokn, Bømlo, Sveio og Tysvær. Karmsund Havn IKS eierkommuner har gjennom selskapsvedtektens § 3 delegert den myndighet kommunene har etter havne- og farvannsloven til Karmsund Havn IKS.

Karmsund Havn har som formål å legge forholdene til rette for en best mulig planlegging, utbygging og drift av havner og å trygge ferdselen, jf. også Lov om havner og farvann av 17. april 2009 nr 19 (heretter havnel.) § 1.

Innenfor plan- og bygningslovens virkeområde kreves det tillatelse til arbeid og anlegg som er nevnt i plan- og bygningslovens § 20-1. Søknader etter plan- og bygningsloven skal sendes til den kommunen som tiltaket skal oppføres i.

Etter havnel. § 27, første ledd, kreves det også søknad om tillatelse for bygging, graving, utfylling og andre tiltak som kan påvirke sikkerheten eller fremkommeligheten i kommunens sjøområde. Det må således søkes om tillatelse til Karmsund Havn for utlegging av flytebrygger, etablering av kaier, utfyllinger, utlegging av vann- og avløpsledninger m.m.

Tiltak krever tillatelse etter begge lovene, og kan derfor ikke iverksettes før begge tillatelsene foreligger.

Saksbehandlingsgebyr – se Forskrift om saksbehandlingsgebyr for Karmsund Havn IKS

Sist oppdatert: 28. august, 2020

Eivind Eide

Stilling: Maritim Inspektør

Heidi Synnøve Nymann

Stilling: Plan- og forvaltningssjef