Hopp til sideinnhold

Tiltak i sjø

SØKNADSSKJEMA

Karmsund Havn IKS kan ikke gi tillatelse til tiltak som er i strid med vedtatte arealplaner, med mindre det foreligger et vedtak om dispensasjon fra plan- og bygningsmyndigheten (kommunen), jf. havne- og farvannsloven § 14 fjerde ledd. Derfor må godkjenning etter plan- og bygningsloven fra den aktuelle kommunen foreligge og vedlegges i søknaden om tiltak i sjø. Dersom denne godkjenningen ikke foreligger, vil søknaden bli returnert søker.

Veiledning til søknaden finner du her: Veiledning til søker

ORIENTERING OM SØKNADSPLIKTEN FOR TILTAK I SJØ

Karmsund Havn omfatter kommunene Haugesund, Karmøy, Bokn, Bømlo, Sveio og Tysvær. Karmsund Havn IKS eierkommuner har gjennom selskapsvedtektens § 3 delegert den myndighet kommunene har etter havne- og farvannsloven til Karmsund Havn IKS.

Karmsund Havn har som formål å legge til rette for effektiv, sikker og miljøvennlig drift av havn og bruk av farvann, jf. også lov om havner og farvann av 21. juni 2019 § 1

Innenfor plan- og bygningslovens virkeområde kreves det tillatelse til arbeid og anlegg som er nevnt i plan- og bygningslovens § 20-1. Søknader etter plan- og bygningsloven skal sendes til den kommunen som tiltaket skal oppføres i.

Etter havne- og farvannsloven § 14 første ledd, kreves det også særskilt søknad om tillatelse for tiltak som kan påvirke sikkerheten, ferdselen eller forsvars- og beredskapsinteresser i farvannet eller fremkommeligheten i kommunens sjøområde. Som tiltak regnes både innretninger, naturinngrep og aktiviteter. Det må derfor søkes om tillatelse til Karmsund Havn for utlegging av flytebrygger, etablering av kaier, utfyllinger, utlegging av vann- og avløpsledninger m.m. Karmsund Havn IKS kan ikke gi tillatelse til tiltak som er i strid med vedtatte arealplaner, med mindre det foreligger et vedtak om dispensasjon fra plan- og bygningsmyndigheten (kommunen), jf. havne- og farvannsloven § 14 fjerde ledd.

Karmsund Havn kan sette vilkår til tillatelsen, jf. havne- og farvannsloven § 16. Dette kan blant annet være aktuelt for å sikre forsvarlig utforming av tiltak eller for å ivareta miljø- og naturinteresser i sjøområdet.

Tiltak i sjø krever normalt tillatelse etter både havne- og farvannsloven og plan- og bygningsloven, og kan derfor ikke iverksettes før begge tillatelsene foreligger.

Enkelte tiltak skal behandles av departementet v/Kystverket. Dette gjelder i) akvakulturanlegg og andre merdeanlegg i sjø, ii) energianlegg i sjø, rørledninger for olje og gass, iii) broer, iv) luftspenn, v) innretninger, installasjoner og anlegg for petroleumsvirksomhet herunder slep og oppankring, vi) tiltak som kan skape vesentlige hindringer eller ulempe for den alminnelige ferdsel som sprengning, større slep, omlastning fra skip til skip, seismiske undersøkelser og utprøving av utstyr, samt vii) tiltak som kan påvirke forsvars- og beredskapsinteresser i farvannet, jf. havne- og farvannsloven § 14 tredje ledd. Også tiltak om farvannsskilt og navigasjonsinnretninger (fyrlys, AIS-navigasjonsinnretninger, sjømerker som varder, båker, staker mv., lykter, radionavigasjonssystemer) krever særskilt tillatelse fra departementet v/Kystverket, jf. havne- og farvannsloven § 10.

Ved tvil om et tiltak er søknadspliktig, eller om det er Karmsund Havn eller Kystverket som er rette myndighet til å behandle søknaden, oppfordrer vi til å ta kontakt eller å sende inn en søknad.

Saksbehandlingsgebyr – se Forskrift om saksbehandlingsgebyr for Karmsund Havn IKS

Hvis du heller ønsker å sende søknaden via brev kan søknad lastes ned her: Søknad om tiltak i sjø
Og sendes til adresse:
Karmsund Havn IKS, Garpeskjærvegen 2, 5527 Haugesund, e-post: postmottak@karmsund-havn.no

Sist oppdatert: 24. januar, 2024

Eirin Valen Stange

Stilling: Konsernkoordinator

Martin Lie Hauge

Stilling: Konsernadvokat | Fagansvarlig jurist