Hopp til sideinnhold

Tiltak i sjø

SØKNADSSKJEMA

NB – Godkjenning etter plan- og bygningsloven fra den aktuelle kommunen MÅ foreligge og følge søknaden om tiltak i sjø. Dersom denne godkjenningen ikke foreligger, vil søknaden bli returnert søker.

Veiledning til søknaden finner du her: Veiledning til søker

ORIENTERING OM SØKNADSPLIKTEN FOR TILTAK I SJØ

Karmsund Havn omfatter kommunene Haugesund, Karmøy, Bokn, Bømlo, Sveio og Tysvær. Karmsund Havn IKS eierkommuner har gjennom selskapsvedtektens § 3 delegert den myndighet kommunene har etter havne- og farvannsloven til Karmsund Havn IKS.

Karmsund Havn har som formål å  legge til rette for effektiv, sikker og miljøvennlig drift av havn og bruk av farvann, jf. også Lov om havner og farvann av 21. juni 2019 (heretter havnel.) § 1.

Innenfor plan- og bygningslovens virkeområde kreves det tillatelse til arbeid og anlegg som er nevnt i plan- og bygningslovens § 20-1. Søknader etter plan- og bygningsloven skal sendes til den kommunen som tiltaket skal oppføres i.

Etter havnel. § 14, første ledd, kreves det også søknad om tillatelse for tiltak som kan påvirke sikkerheten, ferdselen eller forsvars- og beredskapsinteresser i farvannet eller fremkommeligheten i kommunens sjøområde. Det må således søkes om tillatelse til Karmsund Havn for utlegging av flytebrygger, etablering av kaier, utfyllinger, utlegging av vann- og avløpsledninger m.m.

Tiltak krever tillatelse etter begge lovene, og kan derfor ikke iverksettes før begge tillatelsene foreligger.

Saksbehandlingsgebyr – se Forskrift om saksbehandlingsgebyr for Karmsund Havn IKS

Hvis du heller ønsker å sende søknaden via brev kan søknad lastes ned her: Søknad om tiltak i sjø
Og sendes til adresse:
Karmsund Havn IKS, Postboks 186 5501 Haugesund, e-post: postmottak@karmsund-havn.no

Sist oppdatert: 12. oktober, 2022

Camilla Vestvik

Stilling: Saksbehandler

Martin Lie Hauge

Stilling: Konsernadvokat | Fagansvarlig jurist