Hopp til sideinnhold

Styrende organer

Karmsund Havn er et interkommunalt selskap (IKS), som eies av kommunene Haugesund, Karmøy, Tysvær, Bømlo, Sveio og Bokn. Selskapet er 100% egenfinansiert, og mottar ingen økonomisk finansiering fra eierkommunene eller andre offentlige aktører.

Kommunene har utviklet en felles eierstrategi for selskapet, som er vedtatt i alle kommunestyrene. Ihht denne, avholdes det eiermøte i selskapet to ganger årlig, i tillegg til styre- og rådsmøter.

Å tilrettelegge for private investeringer, som igjen skaper arbeidsplasser i regionen, er det viktigste selskapet gjør. I eierstrategien heter det:

«For kommunene er Karmsund Havn et av de aller viktigste verktøyene til å stimulere regionens verdiskaping.»

Aktiviteten knyttet til Karmsund Havns tilrettelegging og infrastruktur gir (i følge en ringvirkningsanalyse gjennomført i 2018) over 3000 private årsverk i eierkommunene, med en tilhørende omsetning på over 7 milliarder. For eierkommunene betyr disse årsverkene over 320 millioner i skatteinntekter. I tråd med eierstrategien, skal det i 2022 gjennomføres ny ringvirkningsanalyse

HAVNERÅDET

Selskapets representantskap, Havnerådet, består av  6 medlemmer, hvortil hver av deltakerkommunene oppnevner et medlem og et varamedlem. Havnerådets medlemmer og varamedlemmer oppnevnes for 4 år om gangen, idet valgperioden skal tilsvare den kommunale valgperiode. Leder og nestleder velges av medlemmene i havnerådet.

Havnerådet fastsetter bindende økonomiske rammer for selskapets drift og investering. Det er representantskapet som fatter vedtak når selskapet planlegger å selge eller pantsette større kapitalgjenstander eller foreta investeringer av vesentlig betydning for selskapet eller for en eller flere av deltakerkommunene.

Fra høsten 2023 har Havnerådet følgende medlemmer:

Medlem Varamedlem2. Vara
Haugesund Nils Konrad Bua (Leder)Gunn Margot BendiksenHeidi Synnøve Nymann
Karmøy Leiv Arne MarhaugMay Synnøve RyghHelge Thorheim
Bømlo Morten HellandRagnfrid SønstabøJørgen Søvold
Bokn Egil Magne VågeRannveig Foss ØvrebøOsmund Våga
Sveio Andre Mundal HaukåsRuth G. Ø. EriksenJarle Jacobsen
TysværMonika LindangerSven Ivar Dybdal Ola Steinar Apeland

Havnestyret

Havnestyret består av 6 representanter og 3 varamedlemmer, som er oppnevnt etter kriterier fastlagt i Karmsund Havns eierstrategi. Representantene velges for to år om gangen.

Ihht eierstrategien har styret ansvar for selskapets strategi. Det forventes at selskapets strategi er forankret i forretningslogikken og viser tydelig retning for innovasjon og ressursprioritering innenfor strategiske områder, og har sammenheng med selskapets investeringsplan. Det forutsettes at investeringer er basert på forretningsmessige prinsipper, og prioritering av de antatt mest lønnsomme prosjektene.

LederJohn Erik Hagen
NestlederElisabeth Haldorsen
StyremedlemEllen Solstad
StyremedlemSindre Matre
StyremedlemOle Sandvik
StyremedlemEivind Eide (ansattes representant)
VaramedlemBente Hetland
VaramedlemOlaf A. Hansen
VaramedlemNina Ingvaldsen
Sist oppdatert: 11. desember, 2023