Hopp til sideinnhold

default

Redegjørelse for Karmsund Havn IKS sitt arbeid med åpenhetsloven 

Vedtatt i havnestyret den 27.06.2023 

Om Karmsund Havn IKS 

Karmsund Havn IKS er et interkommunalt selskap som eies av deltakerkommunene Haugesund (38,46 %), Karmøy (38,46 %), Tysvær (7,69 %), Bømlo (7,69 %), Sveio (3,85 %) og Bokn (3,85 %).  

Selskapet har som vedtektsfestet formål å drive effektiv og sikker forvaltning av havnevirksomhet på vegne av deltakerkommunene, og ivareta kommunenes oppgaver i samsvar med havne- og farvannsloven, samt å arbeide for en framtidsrettet og konkurransedyktig utvikling av sjøtransportsystemet for personer og gods, tilrettelegge for sjøbasert næringsutvikling, herunder naturlig tilhørende eiendomsutvikling, og tilrettelegge for synergier med landbasert næringsutvikling.  

Selskapets virksomhetsområder kan grovt deles i to, jf. selskapsavtalen § 3: 

 • Sjørelatert næringsutvikling 
 • Havneforvaltning på vegne av eierkommunene 

Kategorier av arbeidsoperasjoner i Karmsund Havn, er blant annet: 

 • Havnetjenester og havnerelatert logistikk 
 • Forretningsutvikling 
 • Utleie av eiendom 
 • Eiendomsutvikling 
 • Offentlig forvaltning 

Prosedyre for arbeid med åpenhetsloven 

Åpenhetsloven trådte i kraft den 1. juli 2022. Lovens formål er å fremme virksomheters respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, i forbindelse med produksjon og levering av varer og tjenester. I tillegg skal loven sikre allmenheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.  

Åpenhetsloven skal sikre at virksomheter respekterer grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Åpenhetsloven pålegger virksomhetene å: 

 • Gjennomføre aktsomhetsvurderinger i tråd med OECDs retningslinjer 
 • Redegjøre for aktsomhetsvurderingene 
 • Publisere aktsomhetsvurderingene på virksomhetens nettsider innen 30. juni hvert år 
 • På forespørsel skal virksomheten gi informasjon om hvordan loven etterleves 

Karmsund Havn har utarbeidet en prosedyre og rutiner skal brukes internt i vår egen bedrift og overfor leverandører og forbindelser, slik at selskapet oppnår en omforent og standard måte å arbeide med åpenhetsloven på i hele nedslagsfeltet av vår virksomhet.  

Formålet med prosedyren, er å til enhver tid ha en etablert prosedyre som forteller om hvordan det skal jobbes systematisk og målrettet for å etterleve alle krav og forpliktelser i åpenhetsloven i Karmsund Havn-konsernet og overfor våre leverandører og forbindelser. 

Arbeidet med åpenhetsloven er grovt sett organisert i følgende arbeidsfaser:  

Tilrettelegging  

 • Etablere omfang for arbeidet med åpenhetsloven og aktsomhetsvurderingene 
 • Overordnet kartlegging av  
 • Egne arbeidsoperasjoner 
 • Produkter og tjenester vi leverer 
 • Leverandører og forretningsforbindelser i våre verdikjeder   
 • Involvere deltakere i arbeidet med åpenhetsloven og aktsomhetsvurderinger 
 • Identifisere og analysere interessenter til arbeidet med åpenhetsloven 

Aktsomhetsvurderinger  

 • Forankre arbeidet med åpenhetsloven i tråd med OE 
 • Forankre retningslinjer for ansvarlig næringsliv  
 • Kartlegge faktiske og mulige negative konsekvenser for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold 
 • Iverksette tiltak for faktiske forhold og vesentlig risiko 
 • Kontrollere og dokumentere effekt av tiltak 
 • Kommunisere med interessenter  
 • Gjenopprette og erstatte ved faktisk skade på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold  

 
Redegjørelse  

Åpenhetsloven krever at virksomheten skal redegjøre og publisere sine aktsomhetsvurderinger (innen den 30. juni hvert år). Redegjørelsen skal minst inneholde: 

 • En generell beskrivelse av virksomhetens organisering, driftsområde, retningslinjer og rutiner for å håndtere faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold 
 • Opplysninger om faktiske negative konsekvenser og vesentlig risiko for negative konsekvenser som virksomheten har avdekket gjennom sine aktsomhetsvurderinger 
 • Opplysninger om tiltak som virksomheten har iverksatt eller planlegger å iverksette for å stanse faktiske negative konsekvenser eller begrense vesentlig risiko for negative konsekvenser, og resultatet eller forventede resultater av disse tiltakene 
 • Virksomheten plikter å publisere aktsomhetsvurderingen på sine nettsider. Årsberetningen skal angi hvor redegjørelsen er tilgjengelig. 

Redegjørelsen skal oppdateres og offentliggjøres innen 30. juni hvert år, samt ved vesentlige endringer i virksomhetens risikovurderinger. 

Retningslinjer for ansvarlig næringsliv 

Karmsund Havn har laget retningslinjer for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold tilpasset åpenhetsloven. Dokumentene inneholder retningslinjer om hvordan Karmsund Havn selv tar hensyn til menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, Karmsund Havn sine krav og forventninger til hvordan leverandører og forretningsforbindelser skal ta hensyn til menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, samt Karmsund Havn sine prosedyrer for å gjennomføre aktsomhetsvurderinger. Rutinene består av: 

 • Styresak som forankrer rutinene for åpenhetsloven 
 • Prosedyre for arbeid med åpenhetsloven i Karmsund Havn IKS 
 • Karmsund Havn IKS sine retningslinjer for ansvarlig næringsliv (dette dokumentet) 
 • Policy for ansvarlig næringsliv 
 • Etiske retningslinjer 
 • Kravliste til leverandører og forbindelser 
 • Kartleggingsverktøy åpenhetsloven 
 • Spørsmål til egenevaluering (egenvirksomhet, leverandører og forbindelser) 
 • Redegjørelser åpenhetsloven 
 • Besvarelser åpenhetsloven 

Trusler mot menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold  

Selskapet har arbeidet målrettet med å etablere gode rutiner for etterlevelse av åpenhetsloven som er forankret i styret. Selskapet gjennomfører allerede relevante vurderinger gjennom sine anbudsprosesser. Selskapet har gjennomgått sine leverandører og forretningsforbindelser, kartlagt relevante bransjer, og vurderer per nå trusler mot menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold som begrenset. Tilstrekkelig informasjon om leverandørkjedene vil være sentralt for å kunne sikre ivaretakelse av menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i tråd med åpenhetslovens formål. Selskapet jobber strategisk med å oppnå bedre innsikt i sine leverandørkjeder, blant annet gjennom anbudsprosesser og leverandørrevisjoner. Videre vil det være fokus på å sikre tilstrekkelig kompetanse i organisasjonen og implementering av rutiner. 

Sist oppdatert: 21. juni, 2023

Martin Lie Hauge

Stilling: Konsernadvokat | Fagansvarlig jurist