Hopp til sideinnhold

Eiendom på husøy

Eiendomsmassen vi besitter på Husøy er todelt. Vi har utelagringsarealer og byggningsmasse. Byggene vi har pr. i dag er primært innelagring av råvarer samt et terminalbygg vi eier sammen med Sea Cargo igjennom selskapet Husøyvegen 250 AS.

Videre utvikling av næringsområdet tilknyttet HCT

Med et tomteområde på vel 150 mål direkte tilknyttet havnen, gir næringsområde unike og sjelden gode logistikkmuligheter for de aktørene som velger å etablere seg her.

Næringsområde utvikles primært for aktører som generer gods over havneområdet og vil ha merverdi av å etablere seg i umiddelbar nærhet til terminalområde. Sjøbasert næringsutvikling er vår målgruppe. Dette kan være produksjon, sentrallager/omlastnings lager eller annen industri hvor innsatsprodukter og ferdig produkt primært transporteres sjøveien.

Det totale tomtearealet gir stor fleksibilitet for tilpasning av tomtestørrelser med tilhørende bygningsmasse, med utgangspunkt i aktørens behov. Det tilrettelegges for leieavtaler med lang løpetid som gir forutsigbarhet for både leietaker og utbygger. All nødvendig infrastruktur tilrettelegges slik at nødvendig behov blir dekket.

Tomter og utviklingspotensialet:  

Lilla felt på illustrasjonen er næringsområde. Arealet er regulert til industri og gir rom for prosessindustri så vel som lagringareal både utendørs og innendørs. Deler av område vil være innenfor ISPS sikret areal, og for de aktører som har behov for dette, vil tomtens plassering være viktig. I reguleringen av område er det tilrettelagt for god tomteutnyttelse og romslige byggehøyder.

Lysegrønt felt på illustrasjonen er fremtidig utviklingsområde på terminalen. Dette arealet vil gi etableringsmuligheter for aktører med behov for omlastning eller bulk lagring på kaikant. Terminalområde vil de neste årene utvikles i tråd med markedets etterspørsel og gi muligheter for etableringer på et totalt areal på 60 mål.

Naturgass – Klimanøytral biogass

På Husøy er tilgangen til naturgass god, og Gasnor har tilrettelagt for gass også på det nye næringsområdet.

Fra høsten 2023 kan Gasnor tilby klimanøytral biogass gjennom rørnettet på Husøy.

Status for gassleveranser til Husøyområdet per 01.03.2023 er som følger:

  • Totalt 15 virksomheter på Husøy er tilknyttet gassnettet, der de største bedriftene er innen fiskeri.
  • Lavtrykk distribusjonsnett. Maks 4 bar.
  • Kapasitet i rørnett frem til Husøy: 1 000 GWh/år.
Sist oppdatert: 22. februar, 2023

Erik Enersen

Stilling: Eiendomssjef