Hopp til sideinnhold

default

Høring om ny fartsforskrift for Bokn, Bømlo, Haugesund, Karmøy, Tysvær og Sveio

Karmsund Havn er et interkommunalt selskap med seks eierkommuner (Bokn, Bømlo, Haugesund, Karmøy, Tysvær og Sveio). Hver av disse kommunene har fattet vedtak som delegerer kommunens myndighet etter Havne- og farvannsloven til Karmsund Havn. I delegasjonen inngår myndighet til å fastsette lokal fartsforskrift. 

Ny havne- og farvannslov (LOV-2019-06-21-70) trådte i kraft 1.1.2020, og denne saken gjelder forslag til oppdatert forskrift om fartsgrenser for fritidsfartøy i kommunens sjøområde med hjemmel i denne lovens § 8. 

 Ny nasjonal forskrift er under utarbeiding av Kystverket, denne regulerer fartsgrenser for både næringsfartøy og fritidsfartøy, sistnevnte bare i hoved- og biled. Etableringen av en ny najonal forskrift innebærer at lokale forskrifter opphører fra 1.1.2022. 

Karmsund Havn sender med dette forslag til oppdatert lokal fartsforskrift til offentlig høring, gjeldende forskrift ligger vedlagt. Etter høringsperioden vil forslaget og innkommende kommentarer bli behandlet i fagutvalget til Karmsund Havn, før det sendes over til Havnestyret for endelig vedtak. 

Bakgrunn og behov

 Formålet med en lokal fartsforskrift er å regulere hastigheten i områder slik at risikoen for sammenstøt, grunnstøting og lignende blir redusert. Videre kan også områder der kjølvannsbølger kan forårsake skader på installasjoner i farvannet, på fartøy som ligger til kai, eller som kan utsette folk som befinner seg på installasjoner tilknyttet farvannet for fare, også vurderes for fartsbegrensninger. 

Etter at den eksisterende lokale fartsforskriften trådte i kraft 1.6.2020 har Karmsund Havn mottatt en del innspill med ønsker om justeringer. 

Frist for tilbakemeldinger

Høringsfrist: Merknader og kommentarer til forslaget sendes skriftlig til Karmsund Havn IKS på e-post til postmottak@karmsund-havn.no eller pr. post til Postboks 186. N-5501 Haugesund.. Høringsfristen settes til 31. januar 2022

Høringsbrev

Gammel forskrift

Sist oppdatert: 3. januar, 2022

Geirmund Eikje

Stilling: Direktør drift og operasjon