Hopp til sideinnhold

satsing på havvind – Utsira Nord

Loven sier at energi aldri kan oppstå eller gå til grunne, bare skifte fra en form til en annen. Det er denne, termodynamikkens første hovedsetning, som gjør at vi kan regne ut energiomsetning, som igjen leder til oppdagelser av nye energiformer. Når vi nå står på skuldrene til norsk olje- og gassproduksjon, grunnpilaren i Norges energieventyr, løfter vi blikket mot nye energiformer. Vi finner lønnsomme synergier mellom dem, og utnytter dem med minst mulig skade på omgivelsene. Havvind er en ny næring i Norge, og vi her på Haugalandet og Sunnhordland har en sentral rolle i denne næringen. Det er ikke uten grunn at vi er havvindshovedstaden i landet. Næringslivet her er tilrettelagt for å utnytte havets ressurser, både under og over havoverflaten. For i dette landet hvor vi har høye fjell, mye nedbør, geologiske forutsetninger som skaper perfekte forhold for verdens reneste oljeproduksjon, har vi også blant Europas beste vindressurser! Mulighetene for flytende havvind er enorme i Norge. En rapport utarbeidet for Norwegian Offshore Wind Cluster, viser at Utsira Nord alene, kan forsyne Norge med 26 TWh kraft. Til sammenligning var Norges totale kraftproduksjon gjennomsnittlig 147 TWh de siste 5 årene, ifølge SSB. Og av de 15 områdene som ble utredet for havvindsutbygging, hadde Utsira Nord de beste vindforholdene. 12.juni 2020 ble det avgjort at Utsira Nord skal åpnes for søknader om fornybar energiproduksjon til havs.

Utsirafeltet ligger rett vest for Haugesund og egner seg for flytende vindkraft. Noe som er spesielt viktig kommersielt, ettersom det er antatt at om lag 40 prosent av verdikjeden i havvindsnæringen er sammenfallende med verdikjeden innen olje og gass, og andelen er størst for flytende installasjoner. Når vi da legger til at om lag 80 prosent av verdens havvindressurser finnes på havdyp større enn 60 meter, og derfor er lite egnet for bunnfaste installasjoner, ser vi at vi kan nå et stort marked i Europa og i resten av verden med flytende havvindsteknologi.

Illustrasjonen viser hvor sentral Sunnhordland og Haugandet er med tanke på Utsira Nord. Karmsund Havn har strategisk gode plasseringer i forhold til utbyggingsfasen og driftsfasen av Utsira Nord. Illustrasjon: Karmsund Havn

Menon Economics har på oppdrag for Haugaland Vekst IKS utført en ringvirkningsanalyse knyttet til utbygging av storskala havvindparker ved Utsira Nord. Rapporten viser en særdeles positiv økonomisk effekt av denne utbyggingen, ikke minst med tanke på lokal sysselsetting. Det er estimert at mellom 6.500 og 8.000 lokalt i regionen vår vil sysselsettes på bakgrunn av utbyggingen. Nasjonalt ser vi at antall sysselsatte er estimert til mellom 12.000 og 13.000 personer. Ringvirkningsanalysen viser også at vi kan forvente en verdiskapning på 13,5 milliarder kroner. For å kunne oppnå disse positive ringvirkningseffektene, er det vesentlig at regionale og nasjonale havvindbedrifter får erfaring med utbygging av storskala havvindparker. Konkurransen mellom land om å bygge ut storskala fornybar vindkraft er så absolutt i gang! 

I verdens første flytende havvindpark, Hywind Skottland, stod norsk leverandørindustri for 30% av leveransen. Det er essensielt å få leverandører etablert i havvindmarkedet parallelt med høy aktivitet innen olje- og gass. Vår region ligger godt plassert både i olje og gass-sammenheng, og i havvindssammenheng. Her ligger blant annet testsenteret, METCentre, som gir vertskap til verdensledende innovasjon og utvikling av flere havvinds-teknologiprosjekter, og dermed styrker regionen vår ytterligere som en havvindshovedstad. Testsenteret er for øvrig en del av Norwegian Offshore Wind Cluster, som jobber for å være en foretrukken global totalleverandør innenfor flytende offshore vindparker. Andre sentrale aktører i regionen som satser i dette segmentet er blant annet Aibel, som har rundt 40 % av sin ordrebok innen fornybarprosjekter, med flere EPC-kontrakter på omformer-plattformer til internasjonale havvindprosjekter. For lokale rederier som Solstad Offshore, Eidesvik og Østensjø er havvindaktiviteter allerede en viktig del av virksomheten. Sistnevnte har blant annet, gjennom sitt datterselskap Edda Wind, bestilt totalt seks spesialskip for bruk i havvindmarkedet. Den lokale leverandøren, Uptime, vant nylig en stor kontrakt for tilkomstsystemer for personell og last mellom fartøy og havvindturbin, og styrker ytterligere sin posisjon i markedet. Nye selskaper oppstår, som Deep Wind Offshore, med hovedkontor i Haugesund og sterke lokale aktører i ryggen. Norske selskaper ser store framtidige muligheter innen flytende havvind. Utsira Nord skal bidra til å sikre etablering av en verdikjede som er konkurransedyktig internasjonalt. Vi har et stort potensial for å bli ledende i verden på havvind, dersom vi evner å utnytte mulighetene som ligger foran oss. 

For subsea- og leverandørmiljøet, som allerede er godt etablert ved Haugesund Subsea- og offshorebase, Killingøy, er Utsira Nord en kjempemulighet. Flere av aktørene her satser stort på å posisjonere seg i markedet for flytende havvind. På Killingøy er det holdt av arealer for å sikre muligheten for å etablere en drifts- og vedlikeholdsbase for flytende havvind. Aktører som ønsker å høre mer om lokasjonen Haugesund Subsea- og Offshorebase, oppfordres til å ta kontakt med eiendomssjef, Erik Enersen

Sammenstilling og utskiping av flytende vindmøller blir også viktig for Karmsund Havn. Her samarbeider vi med Haugaland Næringspark om å benytte havnen i Gismarvik. Vi har også gode alternativer for flytende sammenstilling på fastlandssiden av Karmøy. Regionens godshavn, Haugesund Cargo Terminals, Husøy, forventes å ha en sentral rolle i forbindelse med godshåndtering av komponenter, både i utbyggingsfasen og i vedlikeholdsfasen. Godsterminalen har store arealer og god kapasitet. Dette er arealer som egner seg til lagring av store og små moduler. I tillegg finner du alle nødvendige fasiliteter og funksjoner allerede godt etablert i havnens daglige drift. I 2019 gjorde Karmsund Havn en vesentlig investering i to eksemplarer av Norges største mobile havnekraner. Til sammen gir de en løftekapasitet på 308 tonn, og gir oss en fordel med tanke på tunge moduler, både til olje- og gassnæringen og til havvindsnæringen. Les mer om kranene våre her, Liebherr LHM 550.

Vår unike posisjonering mot Nordsjøbassenget, komplettert med en svært kompetent leverandørnæring med vilje til å investere i fremtiden, gjør at alt ligger til rette for utvikling av en norskbasert industri med tyngde på Haugalandet og i Sunnhordaland.

#TheNorthSeaPort

Sist oppdatert: 15. september, 2021

Kristine Edvinson

Stilling: Forretningsutvikler

Erik Enersen

Stilling: Eiendomssjef