Hopp til sideinnhold

På bakgrunn av henvendelser som tyder på forveksling, gjør vi oppmerksom på at Karmsund Havnetjenester AS, org. nr. 922789029, ikke er tilknyttet Karmsund Havn IKS. Karmsund Havn IKS har heller ingen samarbeidsavtale med Karmsund Havnetjenester AS.

 

Covid – 19

Eventuelle pressehenvendelser om saken kan rettes til kommunikasjonssjef
Tine osmundsen på tlf: 93 26 98 77

Karmsund Havn følger situasjonen med Covid-19 tett, og etterlever retningslinjer gitt av aktuelle myndigheter. Karmsund Havn har også tett dialog med helsemyndighetene og andre aktuelle instanser.

Folkehelseinstituttet har til en hver tid oppdaterte retningslinjer tilgjengelig på sine nettsider: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/fakta-om-koronavirus-coronavirus-2019-ncov/

Karmsund Havn har innført en rekke tiltak for egne ansatte, og hengt opp informasjonsplakater på våre havneavsnitt som håndterer skip i utenriksfart.

Dersom det skulle anløpe et fartøy med utbrudd, eller mistanke om utbrudd av coronavirus om bord, må helsemyndighetene varsles. Fører av skip har plikt til å varsle.  Dette følger av IHR-forskriften: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2007-12-21-1573?q=ihr.

Varsel gis til Kystverket (  +47 78 98 98 98). 
Karmsund Havn skal også varsles, ved melding til Havnevakt:

Telefon: 52 70 37 57 (døgnvakt)
VHF Lyttevakt: Kanal 12 og 16

Videre håndtering av saken ligger til helsemyndighetene. Det kan være greit å være oppmerksom på at IHR-forskriften åpner for at helsemyndighetene kan iverksette tiltak mot personer inkludert karantene av fartøy.

Det er samtidig presisert i forskriften at skip ikke av folkehelsehensyn kan nektes å anløpe eller ankomme en havn, losse eller laste last eller forråd, og skal tillates å ta om bord drivstoff, vann, mat og forsyninger (§ 17).

Sist oppdatert: 11. mars, 2020

Tine Osmundsen

Stilling: HR og kommunikasjonssjef / Konseptansvarlig Intelliport