Hopp til sideinnhold

Covid – 19

Eventuelle pressehenvendelser om saken kan rettes til kommunikasjonssjef
Tine osmundsen på tlf: 93 26 98 77

Karmsund Havn følger situasjonen med Covid-19 tett, og etterlever retningslinjer gitt av aktuelle myndigheter. Karmsund Havn har også tett dialog med helsemyndighetene og andre aktuelle instanser.

Folkehelseinstituttet har til en hver tid oppdaterte retningslinjer tilgjengelig på sine nettsider: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/fakta-om-koronavirus-coronavirus-2019-ncov/

Karmsund Havn har innført en rekke tiltak for egne ansatte, og hengt opp informasjonsplakater på våre havneavsnitt som håndterer skip i utenriksfart.

Dersom det skulle anløpe et fartøy med utbrudd, eller mistanke om utbrudd av coronavirus om bord, må helsemyndighetene varsles. Fører av skip har plikt til å varsle.  Dette følger av IHR-forskriften: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2007-12-21-1573?q=ihr.

Varsel gis til Kystverket (  +47 78 98 98 98). 
Karmsund Havn skal også varsles, ved melding til Havnevakt:

Telefon: 52 70 37 57 (døgnvakt)
VHF Lyttevakt: Kanal 12 og 16

Videre håndtering av saken ligger til helsemyndighetene. Det kan være greit å være oppmerksom på at IHR-forskriften åpner for at helsemyndighetene kan iverksette tiltak mot personer inkludert karantene av fartøy.

Det er samtidig presisert i forskriften at skip ikke av folkehelsehensyn kan nektes å anløpe eller ankomme en havn, losse eller laste last eller forråd, og skal tillates å ta om bord drivstoff, vann, mat og forsyninger (§ 17).

Sist oppdatert: 11. mars, 2020