Hopp til sideinnhold

RIngvirkningsanalyse

I Karmsund Havns eierstrategi heter det at; «Overordnet styringsparameter er Selskapets evne til å påvirke den samlede samfunnsøkonomisk verdiskaping i regionen. Dette skal påvises i en ringvirkningsanalyse første gang i 2016, hvor resultatet danner basispunkt for senere vurdering minst hvert fjerde år. Analysen skal baseres på beste-praksis i bransjen, tilsvarende anbefaling fra Norsk Havneforening.»

Bransjeforeningen Norske Havner har rammeavtale med danske Gemba Seafood Consulting (GSC), om gjennomføring av ringvirkningsanalyse for Norske Havners medlemshavner. Analysen er basert på den økonomiske modellen utviklet av industriorganisasjonen Danske Havner for verdsettelse av havners økonomiske ringvirkninger i lokalsamfunn. Siden 2007 har modellen blitt brukt til å kartlegge ringvirkningene på over 20 havner i Danmark og 17 havner i Norge. Modellen er basert på en objektiv vurdering av de direkte, indirekte, og induserte økonomiske virkningene av havnens aktivitet, og gjør det mulig å måle havnens sysselsettingsstruktur og økonomiske betydning for regionen.

Formålet med analysen er å definere og vurdere de økonomiske ringvirkningene næringsaktiviteten på Karmsund Havn skaper for regionen.

Metodens mål er å vurdere havnens virkning med grunnlag i fire variabler:

  • Sysselsetting målt i antall hele årsverk.
  • Omsetning
  • Verdiskapning
  • Skatteeffekter (person- og bedriftsbeskatning)

I 2018 ble første ringvirkningsanalyse gjennomført, og analysen ble gjennomført på ny i 2022.

Metoden som benyttes for datainnhenting er kartlegging og kategorisering av relevante aktører (Nærmere 80 stykker i Karmsund Havns tilfelle). Dette dreier seg om selskaper som er lokalisert (leier) i havneområdet, selskaper i nærheten av og med sterk tilknytning til havnen, og selskaper som ikke er lokalisert nær havnen, men som avhenger av tjenestene havnen leverer. Deretter gjennomføres innhenting av data fra den enkelte aktør, med påfølgende dybdeintervjuer med de viktigste aktørene. Basert på denne datafangsten, og offentlig tilgjengelig informasjon, gjennomføres analysen.

Resultatet fra de to analysene som er gjennomført, viser at Karmsund Havn er en stor bidragsyter til sysselsetting og inntekter til kommunen og derav et viktig knutepunkt for den sosioøkonomiske utviklingen av hele regionen. Analysen understreker også den sterke utviklingen som har skjedd de siste årene.

Sysselsetting

Den totale sysselsettingen i eierkommunene ligger på 42 749 årsverk, der 30 431 årsverk er privat sysselsetting. Dette betyr at de 4 402 årsverkene fra havneaktivitetene utgjør omtrent 14% av den totale private sysselsettingen i kommunene. I 2018 var dette tallet 10%. Dette kan tyde på at økningen i sysselsetting tilknyttet Karmsund Havn, er høyere enn den generelle økte sysselsettingen.

Omsetning

Den totale omsetningen fra næringsaktiviteter på Karmsund Havn i 2022 utgjorde 10 845 millioner NOK, en økning på 3 765 millioner (53%). I samme periode økte Karmsund Havn IKS omsetning med 35,6 millioner. Dersom vi antar en sammenheng mellom økt aktivitet i tilknyttede selskaper (ringvirkninger) og økt aktivitet i Karmsund Havn, betyr dette at for hver million Karmsund Havns omsetning har økt med, representerer det omsetningsøkning på 106 millioner i ringvirkninger.

Investeringer

Bakgrunn for en så markant økning i ringvirkninger som en ser i perioden fra 2018-2022, er et sterkt fokus på videreutvikling av infrastruktur og arealer. Karmsund Havns eiere er oppriktige i sitt ønske om å tilrettelegge for næringsutvikling i hele regionen, og ser på Karmsund Havn som et viktig verktøy i denne sammenheng. Selskapet har i perioden fra 2018-2022 gjennomført investeringer i eiendom, areal og infrastruktur for 375 millioner NOK.

Andre havner

Følgende andre havner har offentliggjort resultater fra sine ringvirkningsanalyser. Enkelte havner har gjennomført analysen, men valgt å ikke offentliggjøre resultatet.

Sist oppdatert: 17. november, 2022