Hopp til sideinnhold

høring – forskrift om saksbehandlingsgebyr

Den 30. oktober 2020 sendte Karmsund Havn IKS ut forslag til lokal forskrift om saksbehandlingsgebyr på høring. Det kom inn få høringsinnspill. Et av innspillene har imidlertid ført til at havnen har valgt å legge ut forskrift om saksbehandlingsgebyr ut på ny høringsrunde. 

Den 1. januar 2020 ble havne- og farvannsloven av 2009 avløst av en ny Lov 21. juni 2019 nr. 70 om havner og farvann. Som den gamle loven inneholder også den nye loven en bestemmelse om at det må søkes om tillatelse etter havne- og farvannsloven for visse tiltak. Bestemmelsen om dette finnes i den nye lovens § 14 første ledd og § 33.

Det er en endring i ordlyden i den nye havne- og farvannsloven § 33:«Departementet eller kommunestyret selv kan gi forskrift om gebyr for henholdsvis statens og kommunens behandling av søknad om tillatelse etter bestemmelser i eller i medhold av denne loven. Gebyret skal ikke overskride selvkost. Det kan ikke ilegges gebyr for behandling av klage over vedtak.»

Dette vil i praksis si at alle eierkommunenes kommunestyrer må behandle og godkjenne den nye lokale forskriften om saksbehandling gjeldende for Karmsund Havn IKS.  Det forutsettes at alle eierkommunene må gjøre likelydende vedtak. Dersom det fremkommer forslag til endringer i forskriften, så må det utsendes et nytt korrigert utkast til behandling i alle kommunene på nytt.

I den nye forskriften fremgår det at sats for saksbehandlingsgebyr «er angitt i den til enhver tid gjeldende prisliste for Karmsund Havn IKS, jf. hhv. § 3 og § 2. I forbindelse med at Karmsund Havn IKS prisliste for 2021 er vedtatt, fremgår det i den nye prislisten at saksbehandlingsgebyret er økt noe. I henhold til forvaltningsloven § 37 skal da interesserte gis anledning til å uttale seg om gebyrsatsen. 

Karmsund Havn velger derfor å sende forskrift om saksbehandlingsgebyr ut på ny høring før den sendes til endelig fastsetting i de aktuelle eierkommunene. 

Saksbehandlingsgebyret foreslås øket som følge av at gebyret skal dekke kostnadene havnen har ved å yte tjenesten. Dagens saksbehandlingsgebyr har vært uforandret i flere år, og har ikke dekket havnens kostnader til behandling av søknadene, jfr. vedlagte andelsregnskap, som viser at beregning fra 2019 tilsier at man har gått i underskudd på kr. 873 750 de tre siste årene sammenlagt. De siste fem årene har havnen hatt underskudd på kr. 1 750 367 sammenlagt på behandling av søknader om tiltak i sjø.

Det er imidlertid bare foreslått en mindre justering av saksbehandlingsgebyret. I gammel forskrift var saksbehandlingsgebyret kr. 4200 pr. søknad, dette foreslås økt til kr. 4500 pr. søknad. For søknader som omfattet flere tiltak på samme eiendom ble det beregnet et tilleggsgebyr på kr 2.100, dette foreslås økt til kr. 2250, altså skal det beregnes et tilleggsgebyr på halvparten av det til enhver tid gjeldende saksbehandlingsgebyr for hvert enkelt tiltak.

Havnens prisliste for 2021 vil bli oppdatert så snart den nye forskriften er fastsatt. 

Det skal som før ikke betales saksbehandlingsgebyr for klage på vedtak.

Gjeldende forskrift om saksbehandlingsgebyr etter lov om havner og farvann vil bli opphevet når ny forskrift trer i kraft.

Frist for tilbakemeldinger
Frist for å komme med tilbakemeldinger er satt til 27. januar, og høringsinnspill sendes skriftlig som e-post til postmottak@karmsund-havn.no

Ved spørsmål knyttet til høringsdokumentene, ta kontakt med Heidi Nymann.

Ny høring saksbehandlingsgebyr

Vedlegg 1 – gammel forskrift

Vedlegg 2 – ny forskrift

Vedlegg 3 – andelsregnskap

Sist oppdatert: 8. januar, 2021