Informasjonsside: Utbygging av Haugesund Cargo Terminals, Husøy

Tore Gautesen - Karmsund Havn

Tore Gautesen

Havnedirektør/Port Director

T:
52 70 37 50
E-post:
Send e-post til Tore Gautesen

Karmsund Havn har nå igangsatt en storstilt utbygging av godshavnen på Husøy i Karmøy Kommune. En investering som beløper seg til rundt 300 millioner kroner for 2018 og 2019. I den investeringen ligger det to kaier og en containerterminal på ca. 55 daa. Karmøy Kommune har vært en meget dyktig tilrettelegger så langt og skal også bidra med tilrettelegging i neste fase av prosjektet. Over 700.000 kubikk sprengte masser skal hentes ut i områder i tilknytning til godshavnen, og brukes til utfylling i sjø. Totalt vil det opparbeides ca. 235 dekar nytt areal, hvorav Stutøy nord vil utgjøre ca. 160 daa.

HER kan du følge utbyggingen.

På oppdrag fra Karmøy Kommune, har Vassbakk & Stol AS nå startet arbeidet med masseuttak for utfylling i sjø. Torsdag 9. november gikk første lass med stein i sjøen på Husøy, noe som markerte starten på utbyggingen av det som skal bli Norges mest effektive godsterminal.

Utbyggingen av Haugesund Cargo Terminals, Husøy, består av flere trinn.

 

De ulike trinnene består av:

Trinn 1
I første trinn, tas det ut ca 100.000 m³ masser, som fylles i sjø. Masseuttak og utfylling startet 9. november 2017. Samtidig pågår det forberedelse til tilbudsinnhenting på byggearbeidene (kaier, infrastuktur, m.m). Byggestart på kai vil være i januar/februar 2018, og ny kai med bakarealer forventes ferdigstilt i januar 2019.

I trinn 1 vil det bli bygget 142,5m kai, ny ro-ro-rampe, og et bakareal/containerdepot på ca 30 dekar.

Trinn 2
Samtidig som arbeidet med trinn 1 pågår, jobber Karmsund Havn sammen med Cowi med å få regulert klart området for trinn 2. Dette trinnet innebærer ytterligere utfylling mot øst, og opparbeidelse av kai til Karmsundet. Denne kaien vil ha 0 deviasjon fra hovedleden (Karmsundet), og således bli svært effektiv å anløpe. Kaien prosjekteres til å kunne ta i mot skip inntil 100.000 BT, og vil ha en dypgang på 17m. Karmsund Havn har som mål å starte fysiske arbeidet med trinn 2 tidlig i 2019.

Trinn 3 og Trinn 4
I planleggingen av trinn 1 og 2, planlegges kailinjer og infrastruktur slik at det legges det til rette for en ytterligere utvidelse av terminalen, ned mot søre flataskjær. Oppstart av trinn 3 og 4 er ikke berammet enda, men målet for oppstart er i 2020. De to siste trinnene av utbyggingen vil ha en størrelse på ca. 60 dekar, eksklusiv arealet på kaiene.

 

Sist oppdatert: 24. august, 2018