Støy og forurensing fra havnene

Skjema for støyklager

HER finner du vårt skjema for registrering av støy og forurensing.

Støy

Forurensningsforskriften regulerer hvilket støynivå havneområder må holde seg innenfor. I §5-4 heter det at; «Når det gjennomsnittlige støynivået innendørs over døgnet overskrider 42 dB LpAeq,24h i eksisterende bygninger, skal det gjennomføres tiltak».  Tiltaksgrensene gjelder ikke ved midlertidige avvik fra normal drift av et anlegg. Forurensningsmyndigheten avgjør i tvilstilfelle hva som skal regnes som et midlertidig avvik.

Karmsund Havn har fokus på å minske støy på våre anlegg, og arbeider derfor kontinuerlig med tiltak. Et eksempel er oppføring av landstrømsanlegg, for at skip skal slippe å ligge på hjelpemotorer. Dette har Karmsund Havn har fått støtte fra Enova til å gjennomføre.

Støymåling

Karmsund Havn ønsker å ta støyproblematikk på alvor, og starter i 2018 med støymåling på godsterminalen på Husøy. Ved behov vil det gjennom året bli vurdert iverksatt tiltak, dersom en opplever at støyverdiene overstiger tillatt nivå, eller er til vesentlig sjenanse for omgivelsene. Støymålingene gjennomføres i samarbeid med aktører med kompetanse på området.

Varsling av støy

Karmsund Havn ønsker å arbeide systematisk med varsling om støy, og ber derfor om at vårt Skjema for støyklager benyttes for å melde i fra om sjenerende støy. Slik kan vi systematisere henvendelsene som kommer inn, og bedre analysere henvendelsene opp mot aktiviteten som foregår.

Forurensing

I noen svært sjeldne tilfeller, kan virksomhet i havnen medføre uønsket forurensing, som for eksempel støv fra bulklasting og lossing, eller utslipp til sjø. I de fleste tilfellene vil utslippene være av ufarlige produkter, fortrinnsvis vegetabilske produkter. For varsling om akutt forurensing, vennligst ring 110 (Brannvesenet).

Sist oppdatert: 7. august, 2019