Personvern

Karmsund Havn tar personvern på alvor. I forbindelse med innføringen av ny lov om databeskyttelse (EUs personvernordning, GDPR – General Data Protection Regulation) den 1. juli har Karmsund Havn AS oppdatert sin personvernpolicy. Denne personvernerklæringen beskriver hvilke opplysninger vi samler inn, samt hva vi gjør for å beskytte disse. Den forteller også hvordan vi sikrer dine rettigheter i samsvar med GDPR.

INNSAMLING OG BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER
Vi innhenter personopplysninger som f.eks navn, adresse og e-post direkte fra deg, fra noen som representerer deg eller fra andre kilder som følger naturlig av den type tjeneste vi skal yte eller tilby. Noen ganger har vi behov for å innhente opplysninger direkte fra andre offentlige eller private institusjoner. Når vi innhenter personopplysninger er det kun når det er nødvendig i forbindelse med etablering og forvaltning av vårt forhold. Vi gjør dette fordi vi har forpliktelser overfor deg, og for å kunne imøtekomme dine ønsker og behov. I tillegg til avtalte og lovpålagte forpliktelser kan vi kun bruke dine personopplysninger hvis vi allerede har et etablert forhold eller du har gitt oss ditt samtykke. Samtykke skal være gitt oss ved etablering av nye forhold og informasjon om formålet med bruk av opplysningene skal være gitt deg.

Loven regulerer alle former for behandling av personopplysninger. Loven stiller bl.a strenge krav til konfidensialitet og sikkerhet ved behandling av personopplysninger. Datatilsynet fører tilsyn med loven. Vi lagrer kun informasjon som er nødvendig for å kunne betjene våre forpliktelser i henhold til inngåtte avtaler eller kunne utføre en leveranse. Vi begrenser bruken til det som er nødvendig ut fra hvilken tjeneste vi skal yte eller har behov for.
Opplysningene lagres for å kunne administrere ditt forhold med oss og sette oss i stand til å utfylle våre forpliktelser.

For våre kunder og leverandører benytter vi personopplysningene til disse formålene :

– Kundeadministrasjon, fakturering og levering av tjenester
– Leverandøradministrasjon, mottak av varer
– Markedsføring
– Kundeoppfølging

RETTEN TIL INNSYN, KORRIGERING OG SLETTING MV.
Du har til enhver tid rett til å få innsyn i dine personopplysninger som vi behandler. Hvis du oppdager feil eller det skjer endringer i opplysningene (f.eks ny adresse, telefonnummer, e-post) er vi takknemlig om du snarest mulig kontakter oss slik at vi kan oppdatere opplysningene. Du har også rett til å få personopplysningene dine slettet. Retting og sletting omtales i personopplysningsloven §27 og §28. Du har rett til å protestere mot direkte markedsføring og hvor behandlingen av personopplysninger er basert på samtykke, kan du til enhver tid trekke ditt samtykke tilbake. Du kan melde fra til Datatilsynet dersom du ikke får innsyn i egne opplysninger du har innsynsrett i, eller har annen klage på behandlingen av personopplysningene.

DELING AV INFORMASJON MED TREDJEPARTER
Vi utleverer aldri dine personlige opplysninger til en tredjepart for bruk av informasjon til andre formål enn beskrevet i denne personvernerklæringen. Vi sikrer at dine personlige data er beskyttet når de sendes til betrodde samarbeidspartnere. Vi sørger for at eventuelle tredjeparter holder dine data konfidensielle, og at det er prosesser på plass for å beskytte dine data. Hver tredjepart er forpliktet til å sørge for at dataene behandles i samsvar med loven.

LAGRING AV PERSONOPPLYSNINGER
Vi oppbevarer personopplysningene kun så lenge det er nødvendig i henhold til å utfylle våre forpliktelser eller for å oppfylle bestemte lovkrav. Dette innebærer at lagringstiden for ulike kategorier opplysninger vil kunne variere. Personopplysninger som det ikke lenger er nødvendig å lagre vil bli slettet eller anonymisert på en sikker og permanent måte.

SIKKERHET
Vi lagrer dine personopplysninger på en sikker måte på servere som er tilgangsbegrenset og beskyttet. Det er kun et begrenset antall personer som har fysisk tilgang til dette utstyret og kun personer som har behov for det har tilgang til dine personopplysninger. Det foreligger en databehandlingsavtale mellom behandlingsansvarlig og databehandler. Databehandler er ansvarlig for å gjennomføre tekniske og organisatoriske tiltak som er nødvendig for å oppnå et forsvarlig sikkerhetsnivå i tråd med personvernregelverket, herunder særlig personvernforordningens artikkel 32. Databehandler skal også bistå behandlingsansvarlig med å gjennomføre slike tiltak.

BEHANDLINGSANSVARLIG OG KONTAKTOPPLYSNINGER
Karmsund Havn AS er behandlingsansvarlig, dvs den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger og hvilke midler som skal benyttes.
Vi kan kontaktes på følgende opplysninger :

Firmanavn :   Karmsund Havn IKS
Telefon: +47 52 70 37 50
E-post: postmottak@karmsund-havn.no
Nettside: www.karmsund-havn.no

 

Du mottarvårt nyhetsbrev fordi du er i vårt kontaktregister.
Dersom du ikke ønsker å være en del av registeret, kan du velge «unsubscribe» nederst i vårt nyhetsbrev.

Sist oppdatert: 12. juli, 2018