Karmsund Havn IKS – Vestlandets logistikknutepunkt

Karmsund Trafikkhavn
Karmsund Trafikkhavn, Husøy (Masterplan)

Karmsund havn er et interkommunalt selskap med mange forskjellige oppgaver innen havnedrift og sjøbasert næringsutvikling. Selskapet operer innenfor i alt 10 virksomhetsområder. Karmsund havn har et bredt spekter av oppgaver sammenlignet med andre havner. Havnedriften reguleres av Havne- og farvannsloven. De offentlige trafikkhavnene skal tilrettelegge for effektiv og konkurransedyktig sjøtransport av personer og gods, samt trygg ferdsel innen eget sjøområde. Dette brede samfunnsmandatet ivaretas gjennom egenfinansiering, fortrinnsvis ved tilrettelegging av næringsarealer i tilknytning til kaianleggene. Veksten i sjøbaserte næringer krever betydelige investeringer. Utbygging av infrastruktur blir stadig dyrere samtidig som brukerne ønsker størst mulig fleksibilitet. Både næringslivet og kommunene forventer at Karmsund havn er en aktiv samarbeidspartner innen nærings- og samfunnsutvikling. I løpet av få år har Karmsund havn gjennomgått en betydelig endring i retning av å bli en større og mer synlig tilrettelegger av sjøbasert infrastruktur, i kombinasjon med kontroll og forvaltning av sjøtrafikken i eget område.

Vår ambisjon er å bli det viktigste logistikknutepunktet til sjøs på Vestlandet.

Sist oppdatert: 4. september, 2015